Archives

0 comment

Werkloosheid verder gedaald naar…

geplaatst op 19 maart 2020 bron uwv.nl Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen. Het aantal werklozen daalde in dezelfde periode met gemiddeld 17 duizend per maand naar 274 duizend. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in februari 2020 uit op 2,9. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 240 duizend lopende WW-uitkeringen. De meest recente cijfers van CBS en UWV gaan over de maand februari. In die maand was het effect van het coronavirus op onze samenleving nog beperkt. 4,0 miljoen mensen hadden in februari om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand gestegen. Werkloosheidsindicator Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In februari..

Read More
0 comment

Grote personeelstekorten voor veel…

Geplaatst op 16 maart 2020. Bron Uwv Al vanaf 2016 neemt het aantal werknemers in de zorg toe. De sector telt ruim 1,1 miljoen werknemers. Ook de komende jaren wordt een verdere stijging van de werkgelegenheid verwacht. Voor veel beroepen zijn er grote personeelstekorten, bijvoorbeeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg. Werkgevers hebben grote moeite om hun vacatures te vervullen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde UWV-factsheet over de zorgsector. Vergrijzing is een van de belangrijkste oorzaken van de personeelstekorten in de zorg. Enerzijds groeit het aantal oudere patiënten, anderzijds is de zorgsector zelf sterk vergrijsd en zullen veel medewerkers de komende jaren met pensioen gaan. De personeelstekorten spitsen zich met name toe op zorgprofessionals op mbo 3-niveau en hoger, zoals verzorgenden ig en verpleegkundigen. Zij-instromers Om de tekorten tegen te gaan, wordt veel actie ondernomen om personeel te werven. De initiatieven variëren van wervingscampagnes en (regionale) actieplannen tot voorlichting aan werkzoekenden en scholing voor zij-instromers. De inspanningen lijken hun vruchten af te werpen. In 3 jaar tijd groeide het aantal werknemers in de zorg met 8% naar ruim 1,1 miljoen. Daarmee telt de sector voor het eerst weer meer werknemers dan in 2012, het jaar voordat de werkgelegenheidskrimp inzette. Personeel behouden Naast het aantrekken van personeel, is het belangrijk om werknemers voor de zorgsector te behouden. Zorgprofessionals zijn vaak tevreden over hun werk. Minder tevreden zijn zij..

Read More
0 comment

Aandacht voor mensen met…

Geplaatst op 09 maart 2020. Bron Uwv.nl Schulden zijn een prioriteit voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, waaronder UWV. Om bij te dragen aan het voorkomen van schulden ontwikkelt UWV dienstverlening voor klanten met financiële zorgen. Daarvoor hebben we in 2018-2019 in een pilot in Groot-Amsterdam en in Limburg een werkwijze beproefd om schulden actiever te signaleren. Opzet van de pilot was dat alle medewerkers van UWV die contact hebben met klanten, financiële zorgen of schuldening voor de Toeslagenwet, hulp bij de het invullen van de Inkomstenopgave of aanpassing van een termijnbedrag. Ook kan het team een klant, als die daarmee instemt, eventueel direct ‘warm’ overdragen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. De klant hoeft dan verder zelf geen actie te ondernemen. Dienstverlening verder ontwikkelen De leer- en verbeterpunten uit de evaluatie van de pilot gebruikt UWV om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Daarnaast maken we een plan om landelijk de nieuwe werkwijze te introduceren.

Read More
0 comment

Nieuwe regeling voor flexwerkers

Bron UWV.nl Er komt een regeling voor flexwerkers: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft UWV de opdracht gegeven om de TOFA uit te voeren. De verwachting is dat de precieze inhoud van deze regeling volgende week bekend wordt gemaakt. Zodra wij hier meer informatie over hebben, zetten we dat op onze website. Dan komt er ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over de TOFA.

Read More
0 comment

Minder mensen met werk…

Bron UWV.nlHet aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003). Bij jongeren was de daling met meer dan 100 duizend het grootst. Het aantal werklozen was in april 314 duizend. Dat is een toename met 41 duizend, onder wie 25 duizend jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.UWV registreerde eind april 292 duizend lopende WW-uitkeringen, een toename van 42 duizend ten opzichte van een maand eerder.

Read More
0 comment

6 Juni 2020. JobBook…

Welkom! Je bent als één van de eersten op onze nieuwe site terecht gekomen. Er zullen vast nog wat dingen niet helemaal lekker lopen, vergeef het ons. Achter de schermen zijn we altijd druk bezig met verbeteringen. We willen je dan ook graag vragen als je tijdens het klikken door de site vreemde dingen tegen zou komen (of andere feedback hebben) dat door zou willen geven aan ons, Wij horen dat heel graag! Je kunt een mailtje sturen naar info@jobBook.nl

Read More
0 comment

Werkloosheid stijgt hard. Einde…

Rabobank: Nederlandse economie wacht een beperkt herstel De Nederlandse economie stevent af op een historische terugval. Zij krimpt dit jaar naar verwachting met bijna zes procent. Weliswaar verlichten de grote steunpakketten de pijn voor velen, maar zij kunnen een diepe recessie niet voorkomen. De schade in sommige sectoren is enorm en de werkloosheid stijgt hard, van 3 procent bij de start van dit jaar tot bijna 7 procent tegen het jaareinde. Het herstel vanaf de tweede helft van het jaar lijdt onder de verslechtering op de arbeidsmarkt en de sombere vooruitzichten voor de export. Daarbij is deze raming omgeven door onzekerheden: zowel slechtere als betere uitkomsten zijn denkbaar bij nieuwe medische, politieke en sociale ontwikkelingen. Dat schrijven economen van de Rabobank vandaag in hun Economisch Kwartaalbericht. https://economie.rabobank.com/

Read More
0 comment

Bijna een kwart bang…

17 procent Nederlandse werknemers voelt zich overbodig op de werkvloer Bijna een kwart bang om baan te verliezen bij reorganisaties 17,2 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich overbodig op de werkvloer omdat hun vaardigheden niet langer in lijn zijn met de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Voornamelijk werknemers met een lange staat van dienst en alledaagse routinetaken worstelen met dat gevoel. Dat blijkt uit Europees onderzoek van de Antwerp Management School, in samenwerking met HR-dienstverlener SD Worx en dagblad De Tijd. De oorsprong hiervan ligt bij de vele handmatige en routinetaken waar werknemers uit sectoren zoals de handel, logistiek en transport dagelijks mee te maken hebben. Mensen met zo’n baan vertelden het vaakst dat ze het gevoel hebben dat hun skills overbodig zijn. Onder meer administratieve medewerkers, pakketbezorgers en winkelpersoneelhebben hiermee te maken. Leeftijd is niet zozeer de bepalende factor. Vooral lang binnen de organisatie werken in combinatie met een takenpakket dat veelal uit eenvoudige klusjes bestaat, verklaren waarom werknemers het gevoel hebben dat ze vastgeroest zijn in hun baan en niet meer interessant zijn voor de arbeidsmarkt. Bijna een op vijf werknemers (19,2%) zegt dat hij of zij over veel vaardigheden beschikt die niet meer waardevol zijn. Bijna een kwart (23%) vreest zelfs dat zijn of haar functie in het gedrang komt als er een reorganisatie wordt doorgevoerd. Kwart van bedrijven denkt dat personeel overbodig wordt..

Read More
0 comment

Rotterdamse college presenteert aanpak…

Bron Nu.nl Het Rotterdams college heeft woensdag de aanpak Sterker door Mensenwerk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze aanpak is een aanvulling op eerder beleid en heeft als doel om werkeloosheid in de stad terug te dringen. Volgens de gemeente lag Rotterdam voor de uitbraak van COVID-19 goed op koers om het aantal uitkeringen in de stad te reduceren tot 30.000. Deze dalende trend werd echter doorbroken door de corona-uitbraak, die het aantal Rotterdammers met een bijstanduitkering de afgelopen maanden sterk deed toenemen. Met de aanpak Sterker door Mensenwerk hoopt het college deze groei te remmen. Zo richt de gemeente zich onder meer op werkzoekenden met recente werkervaring van wie de verwachting is dat zij snel weer een baan vinden. Voor hen introduceert de gemeente een pakket met digitale voorzieningen en trainingen. Daarnaast richt de gemeente een scholingsfonds op om werkzoekenden om te scholen naar sectoren waar een tekort isDaarnaast richt de gemeente een scholingsfonds op om werkzoekenden om te scholen naar sectoren waar een tekort is aan medewerkers. De gemeente wil na de zomer starten met driehonderd scholingsvouchers van 2.500 euro voor mensen die zelf geen financiële middelen hebben voor scholing. medewerkers. De gemeente wil na de zomer starten met driehonderd scholingsvouchers van 2.500 euro voor mensen die zelf geen financiële middelen hebben voor scholing. Ook start de gemeente met een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Deze banen vormen een soort..

Read More
0 comment

Iets meer mensen vinden…

Bron CBS Van april tot en met juni is het aantal werkenden afgenomen met 139 duizend. In deze periode daalde het aantal werkenden in april en mei, in juni was er een stijging. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.In april en mei ging de afname van het aantal werkenden niet gepaard met een sterke toename van het aantal werklozen. Alleen degenen die op zoek zijn naar werk en direct beschikbaar zijn, worden namelijk aangemerkt als werkloos. Mensen die hun baan verliezen en niet zoeken en/of beschikbaar zijn voor betaald werk, vallen buiten de beroepsbevolking. In april en mei gebeurde dat vaker dan dat mensen werkloos werden. In juni gingen meer mensen op zoek naar werk dan in de twee voorgaande maanden. Een aantal van hen vond een baan, maar een groot deel niet. Hierdoor nam het aantal werklozen in juni flink toe en was dit 131 duizend hoger dan drie maanden eerder.

Read More
0 comment

Aantal werklozen in juni…

Bron CBS Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74 duizend was de groei de afgelopen maand het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.UWV registreerde eind juni 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in mei.

Read More
0 comment

Het herstel op de…

Bron: ANP Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand verder aangetrokken. Vooral naar timmerlieden, verkopers en verpleegkundigen bestond veel vraag bij werkgevers. In juni was ook al sprake van herstel na een forse afname in de voorgaande maanden als gevolg van de coronacrisis. "werknemers, maar de eerste stap voorwaarts is gemaakt. Daarbij heeft de vakantieperiode en het feit dat veel mensen binnen Nederland op vakantie gaan een positieve invloed op deze cijfers." Vissers merkt op dat het met nieuwe vacatures, oftewel vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, de laatste tijd beter gaat dan een jaar geleden. "Een goed signaal voor de komende periode. Waar we normaal gesproken vacatures in de zomerperiode iets zie afnemen, zijn werkgevers nu juist weer werknemers aan het werven nadat ze noodgedwongen afgeremd werden."

Read More
0 comment

UWV: arbeidsmarkt is veranderd,…

Bron: UWV De arbeidsmarkt is vanwege de coronacrisis in korte tijd flink veranderd, maar er is nog altijd een tekort aan accountants. Dat meldt het UWV. "De werkloosheid loopt verder op, waardoor meer mensen op zoek gaan naar werk. Toch zijn er in deze tijden ook nog beroepen met goede baankansen. […] Sommige beroepen bieden nog steeds goede baankansen. Zo staan er tussen de kansrijke beroepen veel zorgberoepen, zoals verzorgende IG, wijkverpleegkundigen, operatieassistenten en GZ psychologen. Ook onder leerkrachten, ict’ers, monteurs, accountants en hoveniers is er nog altijd sprake van een tekort aan personeel", aldus de uitkeringsinstantie. De lijst laat ook zien in welke beroepen er minder goede baankansen zijn. Sommige sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. "Plots bieden beroepen die voor de coronacrisis nog kampten met grote personeelstekorten, nu minder kansen. Dit zijn vooral beroepen in de horeca, verkoop, beveiliging en transport en logistiek. Zo zijn de kansen voor koks, objectbeveiligers en buschauffeurs ineens een stuk kleiner geworden. Dat de baankansen in deze beroepen zijn afgenomen kan iets tijdelijks zijn, maar het kan ook langer duren als het slechter gaat met de economie." Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: "We zien een duidelijke omslag op de arbeidsmarkt, waarbij het aantal kansrijke beroepen afneemt en een flink aantal beroepen duidelijk minder goede kansen biedt dan voor de coronacrisis. Inmiddels neemt de vraag naar personeel ook weer wat toe..

Read More